Agence immobilière

Indexering van de huur in België

De indexering is het mechanisme van de periodieke aanpassing van de huurprijs van een lopende huurovereenkomst aan de levensduurte. Om een huurprijs te indexeren is het belangrijk om het onderscheid te maken tussen een huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats en een huurovereenkomst voor goederen en/of werk. De voorwaarden om te mogen indexeren zijn verschillend in beide gevallen, zelfs al zijn de regels voor de berekening van de indexering hetzelfde.

Indexering van de huurprijs (hoofdverblijfplaats)

In het geval van een huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats is de mogelijkheid om de huurprijs te indexeren voorzien door artikel 6 van de wet van 1991 betreffende de huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats.

Wat zijn de voorwaarden voor een indexering van de huurprijs?

Om te weten of een huurprijs geindexeerd mag worden moeten we kijken naar de datum van afsluiting van de huurovereenkomst. Een huurovereenkomst van korte duur, die voor 28 februari 1991 afgesloten werd, mag enkel geindexeerd worden indien deze mogelijkheid schriftelijk in de huurovereenkomst vermeld wordt.

Bij een huurovereenkomst die na deze datum afgesloten werd voorziet de wet dat deze altijd één maal per jaar, op de startdatum van de overeenkomst, geindexeerd mag worden, zelf indien het contract geen clausule bevat die dit specifiek toestaat. De enige voorwaarde is dat het om een geschreven huurovereenkomst moet gaan. Deze regel is echter niet dwingend, de beide partijen mogen, bij gemeenschappelijk akkoord, schriftelijk, overeenkomen dat ze aan de mogelijkheid tot indexeren van de huurprijs verzaken.

Wanneer mag de huurprijs geindexeerd worden?

De indexering gebeurt niet automatisch. Elk jaar, op de startdatum van de huurovereenkomst, mogen beide partijen, schriftelijk, verzoeken om een indexering van de huurprijs (meestal gebeurt dit door de verhuurder). Het verzoek heeft slecht een terugwerkende kracht van drie maanden, te rekenen vanaf de maand van de aanvraag.

Hoe de huurprijs indexeren?

Wanneer de huurprijs geindexeerd moet worden, dan moet de formule toegepast worden die beschreven staat in artikel 1728bis van het Burgerlijk Wetboek, namelijk:

Basishuurprijs x nieuwe (gezondheids-) index / Basis (gezondheids-) index

De basishuurprijs is diegene die tussen beide partijen afgesproken werd bij het afsluiten van de huurovereenkomst. Bij het bedrag dat in aanmerking genomen wordt, is geen rekening gehouden met de lasten of andere kosten die ten laste van de huurder zijn.

Sinds 1994 wordt de indexering altijd berekend op basis van de schommelingen van de gezondheidsindex.

De basisindex is deze van de maand voorafgaand aan de afsluiting van de huurovereenkomst.

De nieuwe index is diegene van de maand voorafgaand aan de startdatum van de huurovereenkomst.

Een voorbeeld: Een huurovereenkomst werd getekend op 4 februari 2012 om van start te gaan op 1 maart 2012. De maandelijkse huurprijs die tussen beide partijen overeengekomen werd en die vermeld staat in de huurovereenkomst is 1000 euro. Op 1 maart 2013 mag de verhuurder om een indexering van de huurprijs verzoeken met toepassing van de hierboven vermelde formule:

1000X120.27 / 118.25= 1017.082...

Vanaf 1 maart 2013 bedraagt de maandelijkse huurprijs dus 1017,08 euro.

Hoe moet de indexering van de huurprijs gemeld worden?

Het is niet nodig om de indexering van een huurprijs per aangetekend schrijven te verzenden. Dit verzoek mag aan de andere partij bezorgd worden door middel van een gewone brief. Maar, om over een bewijs te beschikken wordt aangeraden, indien er geen gevolg gegeven wordt aan het verzoek, om toch een kopij van de eerste brief aangetekend door te sturen van zodra er gemerkt wordt dat de indexering niet toegepast wordt.

Indexering van de huurprijs (huur van goederen en/of werk)

De huurovereenkomst voor goederen en/of werk is een huurovereenkomst die niet onder een specifieke wetgeving valt (bijvoorbeeld : wetgeving op de huurovereenkomsten voor een hoofdverblijfplaats of een handelshuur). Deze overeenkomst wordt geregeld daar de algemene bepalingen van artikel 1713 en volgenden van het Burgerlijk Wetboek.

De huurovereenkomst voor goederen en/of werk mag slecht geindexeerd worden indien de huurovereenkomst specifiek melding maakt van deze mogelijkheid. De voor deze indexering toe te passen formule is dezelfde als deze voor de huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats (zie hierboven), namelijk de formule die bepaalt wordt in artikel 1728bis van het Burgerlijk Wetboek. Alle andere bepalingen inzake het moment van de indexering en het melden ervan zijn eveneens van toepassing.

Gezondheidsinde

Sinds 1994, wordt de gezondheidsindex maandelijks gepubliceerd door de Federale Overheidsdienst Economie. Deze index wordt samengesteld op basis van de index van de consumptieprijzen die de schommeling van de prijzen van alle goederen en diensten weergeeft. Om de waarde van de gezondheidsindex te bepalen worden sommige goederen (alcoholische dranken, tabak en brandstoffen) uit de consumptie-index gehaald.

Er bestaan twee tabellen (Basis 2004 en Basis 2013) voor de bepaling van de gezondheidsindex vermits deze door een nieuwe formule berekend wordt sinds 11 februari 2014. Voor de huurovereenkomsten die na deze datum afgesloten werden wordt aangeraden zich te baseren op de gezondheidsindex Basis 2013. De huurovereenkomsten van voor deze datum dienen de gezondheidsindex Basis 2004 te gebruiken.

  • Best Home Consult
  • Verantwoordelijke Verhuur
  • Bachelor in de Rechten FUSL.
  • +32(2)497/421.400

Index your rental price yourself

Heb je een vraag ?

Als u een vraag heeft over ons eigendom of ons bureau, kunt u:

Contact

of op onze vaste lijn op 02.675.40.05

of via de mobiele telefoon: 0498.44.08.99

See also :